top of page

W co wierzymy?

Sola Scriptura - Tylko Pismo

Pismo Święte (Biblia) stanowi jedyną, natchnioną , nieomylną i pełną
w swym kanonie, wykładnie wiary. Przez kościoły chrześcijańskie uznawane jest jako objawienie boskiej natury i Jego zbawczego dzieła.

2

Solus Christus - Tylko Chrystus

Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między grzesznym człowiekiem
i Świętym Bogiem.

3

Sola fide - Tylko wiara

Tylko poprzez wiarę w dzieło Jezusa Chrystusa a nie przez uczynki człowiek może przyjąć z rąk Boga zbawienie.

4

Sola gratia - Tylko łaska

Zbawienie jest niezasłużoną niczym łaską i przychylnością Świętego Boga, którą okazuje On grzesznym ludziom.

5

Soli deo gloria - Tylko Bogu chwała

Jedynie Świętemu i Dobremu Bogu należy się cześć i chwała.

Image by Scott Webb

„W tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, lecz że On nas pokochał
i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy”.

1 Jana 4:10

bottom of page